Acteur

(Lat. wie handelt; ret. spreker, redenaar, toneelspeler). 1. In de dramatiek: toneelspeler. Zie ook Dramatis personae.

2. In verhaalonderzoek en dramatheorie: instantie die een handeling verricht, een gebeurtenis veroorzaakt of ondergaat. De acteurs die in een verhaal- of dramageschiedenis voorkomen, kunnen worden ingedeeld in klassen, op grond van het feit dat ze een gemeenschappelijk kenmerk (functie) vertonen in het geheel van een handelingsverloop. Deze klassen worden in het Franse structuralisme actants genoemd. Men onderscheidt gewoonlijk subject en object, begunstiger (destinateur) en begunstigde (destinataire), helper (adjuvant) en tegenstander (opposant). Samen vormen ze een actantieel model. Greimas stelt het als volgt voor: